tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie firmyUbezpieczenia gospodarcze firma godna zaufania orły ubezpieczeń

Potrzebujesz ubezpieczenia firmy? Chcesz uzyskać ofertę?


ubezpieczenia gospodarcze
Jeśli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, to na pewno wiesz jak ważne jest jego odpowiednie zabezpieczenie przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak kradzież, zniszczenia mechaniczne, ale również naturalne, takie jak pożar lub powódź.

Dobre ubezpieczenie firmy może wydawać się skomplikowane gdyż program ochrony ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników. Należą do nich, między innymi: rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wielkość przedsiębiorstwa, a także zasięg terytorialny.
Z nasza pomocą sprawy ubezpieczeniowe staną się jasne i przejrzyste.

W zależności od tego, czego potrzebujesz możesz wybrać ubezpieczenie majątku, pracowników, odpowiedzialności cywilnej, określonych zdarzeń. My uwzględnimy przy tym specyfikę branży, to czym firma się zajmuje.

Otoczenie się ochroną to inwestycja, która w razie nagłego wypadku, pomaga rozwiązać wiele problemów.

Zwykle będą występować:

- ubezpieczenie majątku firmy

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

- ubezpieczenia specjalistyczne, branżowe

- ubezpieczenie pracowników


Jaka jest rola ubezpieczenia?

Polisy wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oprócz swojej podstawowej roli, ochrony finansów przed skutkami szkód dają inne korzyści:

- bez ubezpieczenia OC firmy przedsiębiorstwo może nie uzyskać zlecenia
- podobnie, firma budowlana zrealizuje zlecenie pod warunkiem posiadania ubezpieczenia ryzyk budowy
- gwarancje ubezpieczeniowe pozwolą na pozyskanie większej ilości kontraktów zwłaszcza z przetargów publicznych
- ubezpieczenie pracowników zwiększają ich poczucie związania z firmą i lojalności wobec pracodawcy.
- polisy na zabezpieczenie roszczeń np. polisa do koncesji dla przewoźnika albo
polisa dla firm zbierających lub przetwarzających odpady

Skupmy się na początek na ubezpieczeniu majątku firmy

Najczęściej proponujemy ubezpieczenie w zakresie all risk co oznacza, że ubezpieczamy dany przedmiot od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem tych, które ubezpieczyciel określił jako nie przyjęte do ubezpieczenia.
Oznacza to, że mamy ubezpieczenie od ognia, huraganu, powodzi itd. oraz innych ryzyk np. zawalenie się regałów, na których składowany był towar, zniszczenia przez osoby trzecie itp.
Jest też ochrona:
- przed katastrofą budowlaną
- przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem
- mienia osobistego pracowników w tym ich pojazdów
- sieci przesyłowych poza terenem placówki przedsiębiorstwa

Co można dodać do ubezpieczenia?

Dość unikatowym rozwiązaniem jest prewencyjna suma ubezpieczenia.
Wówczas, kiedy nie jesteśmy w stanie dokładnie określić wartości ubezpieczanych przedmiotów w chwili zawierania umowy ubezpieczenia możemy dodać do polisy prewencyjną sumę ubezpieczenia, która będzie dotyczyć każdego przedmiotu określonego w polisie. Skorzysta się z niej jeśli w chwili szkody okaże się, że uszkodzony przedmiot miał sumę ubezpieczenia niższą od jego wartości. Aby wypłacić pełne odszkodowanie, zostanie "dobrana" kwota z określonej wartości prewencyjnej

Innym, ciekawym, rozwiązaniem, którym można zwiększyć zakres jest ubezpieczenie kosztów wszelakich.
Przypuśćmy, że nastąpiło zalanie magazynu ubezpieczonego. Nastąpi wypłata odszkodowania za naprawę czy wymianę zalanych przedmiotów. Przywrócenie obiektu do stanu przed szkodą potrwa miesiąc. W tym czasie ubezpieczony nie może prowadzić działaności w tym miejscu. Dodanie tej kalzuli pozwoli na wynajęcie zastępczego lokalu, pokryje koszty przeniesienia mienia itd.

Ubezpieczenie firmy już i tak szerokie zakresem można rozbudować o wiele dodatkowych klauzul. Oto niektóre możliwości - ubezpieczenie:
- kradzieży zwykłej
- elementów budynku zamontowanych na zewnątrz np. instalacje fotowoltaiczne, kamery monitoringu, klimatyzatory...
- od niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania
- maszyn i urządzeń od awarii
- szkód estetycznych (np. graffiti)
- ubezpieczenie utraty zysku (business interruption)
- i wiele innych

Ubezpieczenia branżowe

Prowadzona działalność gospodarcza może wymusić pewne specjalistyczne rozwiązania.

Firma budowlana zechce w sposób szczególny ubezpieczyć maszyny budowlane, plac budowy, pracowników na budowie, zaplecze budowy itd.
Firma hostingowa położy nacisk na ubezpieczenie serwerów, danych, oprogramowania itp. Skorzystamy wtedy z warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych
Placówka medyczna, dysponująca drogim sprzętem medycznym skorzysta ze szczególnych, przystosowanych warunków ubezpieczenia sprzętu medycznego.
Przedsiębiorstwo produkcyjne, wykorzystujące maszyny w procesie produkcji ubezpieczy je dodatkowo od awarii i związanych z tym przestojów.
W każdej branży znajdą się szczególne dla niej ryzyka, których ubezpieczenie będzie wymagało indywidualnego podejścia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy

Sprowadza się do tego, że na mocy umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność materialną za szkody, za które odpowiedzialny jest ubezpieczony.
Począwszy od odpowiedzialności za upadek przechodnia na nieodśnieżonym chodniku przed siedzibą firmy, upadek narzędzia z rusztowania uszkodzenie podziemnej instalacji podczas prowadzenia wykopów itp. poprzez odpowiedzialność za niewykonanie kontraktu lub jego nienależyte wykonanie aż do szczególnych odpowiedzialności, zawodowej, za wady produktu, zarządów osób prawnych za błędne decyzje lub zaniechania itd.
Część ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, podobnie jak znane wszystkim OC komunikacyjne, są obowiązkowe. Są to między innymi
- ubezpieczenie osób wykonujących działalność leczniczą
- ubezpieczenie architektów oraz inżynierów budownictwa
- ubezpieczenie biur rachunkowych
- ubezpieczenie organizatora imprez masowych
- ubezpieczenie organizatorów turystyki
- ubezpieczenie biegłych rewidentów
- ...
Istnieją też gotowe rozwiązania branżowe ubezpieczeń dobrowolnych np. OC przewoźnika
Ubezpieczenie OC firmy z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, podobnie jak innych ubezpieczeń ma swoje podstawy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)
Konstrukcja OWU tego ubezpieczenia podaje podstawowy zakres za jaki ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez ubezpieczonego i zakres którego nie przyjmie (wyłączenia) oraz szereg dodatkowych klauzul jakie ukształtują ostatecznie polisę.

W szczególności będą to:
- odpowiedzialność za mienie powierzone
- za wady produktów. Tu znajdzą się też koszty wycofania produktu z rynku
- rozszerzenie poza granice Polski
- tzw. OC pracodawcy. Szkody na osobie wyrządzone pracownikom
- odpowiedzialność parkingów za pozostawione tem pojazdy
- ubezpieczenie szkód w mieniu przyjętym do obróbki np. naprawy
- odpowiedzialność za szkody z przeniesienia chorób zakaźnych
- i inne

Niezwykle ważne w tym ubezpieczeniu jest zgłoszenie do zakresu ubezpieczenia właściwej branży (PKD) jaką faktycznie wykonuje ubezpieczony.
Ma to co prawda wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ale przede wszystkim na zakres przyjętych do ubezpieczenia zdarzeń.
Znane są przypadki odmów wypłaty odszkodowań tylko z tego tytułu, że na polisie nie było właściwego PKD.

Niezależnie od obowiązku, prowadząc przedsiębiorstwo, warto mieć świadomość potrzeby posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dlaczego warto mieć polisę OC?

Odszkodowania i zadośćuczynienia jakie mogą nas obciążyć w przypadku wyrządzenia szkody mogą osiągnąć sumy jakich samodzielnie, nie będziemy w stanie udźwignąć.
Wyobraźmy sobie uszkodzenie rurociągu gazowego podczas prac ziemnych i wybuch, który niszczy kilka sąsiadujących budynków albo doprowadza do poważnych okaleczeń osób.
W naszej praktyce spotkaliśmy się z odszkodowaniami rzędu 100 000 zł i większymi.
100 000 zł wypłacone za szkody spowodowane wadliwie wykonanymi produktami. (OC za produkt)
150 000 zł za wzniecenie pożaru podczas prac dekarskich w fabryce przetwórstwa drzewnego.
40 000 zł za uszkodzenie podziemnej instalacji elektrycznej podczas wykonywania wykopów.
To tylko niektóre przypadki jakie są nam znane. Gdyby klienci nie mieli polisy, byliby zmuszeni do wypłaty tych kwot z własnych środków.

Ubezpieczenie pracowników

to najczęściej grupowe ubezpieczenie na życie.

ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na czas wyjazdów zagranicznych, którego korzyści doświadczy pracownik delegowany za granicę w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku.
Dobrą praktyką ochrony pracowników jest wspomniane wcześniej ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności z klauzulą "OC pracodawcy"

W kwietniu 2020 wprowadzono na rynek ubezpieczenie od koronawirusa.
Dedykowane jest zakładom pracy - a właściwie ich pracownikom - zatrudniającym od 10 osób. Daje ono wsparcie finansowe i realną pomoc w przypadku zachorowania na Covid 19 i/lub kwarantanny.

Samochody

Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu firmy, jeśli jest ich większa ilość najlepiej jest dokonać w formie flotowej

Możliwe, że składka za niektóre pojazdy będą wyższe niż gdybyśmy ubezpieczali je indywidualnie ale łączna składka za ubezpieczenie wszystkich pojazdów na zasadach flotowych jest z reguły niższa niż suma składek za ubezpieczenie pojazdów indywidualnie. Zwykle zakres ubezpieczenia floty bywa korzystniejszy dla ubezpieczonego.

A co w razie szkody w czasie transportu?

O ile transport wewnątrzzakładowy maszyn i urządzeń przy właściwym skonfigurowaniu ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa będzie ubezpieczony, to ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym lub międzynarodowym powinno znaleźć się jako odrębna polisa.


Najpierw analiza, polisa potem.

Zanim przystąpimy do napisania polis na ubezpieczenie firmy zastanówmy się jakie istnieją zagrożenia i jak możemy je zminimalizować.
Zapytajmy specjalistów od zagrożeń, strażaka, inspektora BHP, zbadajmy otoczenie czy ono może być źródłem szkody, sprawdźmy częstość występowania powodzi w naszej lokalizacji itd.
Następnie zmniejszmy prawdopodobieństwo powstania szkody lub rozmiaru ewentualnej szkody poprzez np. założenie czujników dymu, zabezpieczenie okien, postawienie gaśnic i agregatów gaśniczych.
Wprowadźmy procedury, wskażmy miejsce dla palaczy, zaprośmy do współpracy firmę ochrony mienia itd.
Teraz pomyślmy jakie ryzyko chcemy przenieść na ubezpieczyciela. Wybierzmy to co realnie może się wydarzyć. Możemy przy tym część ryzyka pozostawić sobie wprowadzając do polisy udział własny, franszyzę.
Taka analiza z pewnością da w efekcie optymalny zakres asekuracji ubezpieczeniowej za optymalną cenę.


Zacznij od informacji.

Zawsze spotykamy się z sakramentalnym pytaniem jakie będą koszty ubezpieczenia mojej firmy?
Trochę cierpliwości, przedstawcie realia działalności, potrzeby, zagrożenia i inne niezbędne informacje do przygotowania polis.
Ustalimy zakres ubezpieczeń i cenę. Następnie wspólnie dokonamy korekt. Należy przy tym cenę traktować jako jedno z kryteriów wyboru oferty ale nie jedyne.

Dla niecierpliwych lub dla celów oszacowania kosztu kompleksowego ubezpieczenia firmy możemy podać statystyczne koszty takiego ubezpieczenia.
Przyzwoite ubezpieczenie można uzyskać za 0,02% rocznego obrotu firmy dla przedsiębiorstw o niskim lub rozproszonym ryzyku lub np. 0,25% w sytutuacjach bardziej narażonych na szkody.


Skontaktuj się z nami, przedstaw swoją działalność. Bezpłatnie przygotujemy rzetelny, program ochrony ubezpieczeniowej!

Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk