tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców


Kalkulator
Podaje przykład składki. Nie uwzględnia wszystkich wariantów

Wybierz okres ubezpieczenia

Wybierz sumę ubezpieczenia w euro

składka w PLN
.Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

można zawrzeć przed oraz w trakcie podróży na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć jako ubezpieczenie indywidualne lub ubezpieczenie grupowe.

Dla kogo?

Ubezpieczenie cudzoziemca pracującego w polsce, uczęszczającego do szkoły lub studenta, dla obcokrajowca przebywającego w Polsce z dowolnego innego powodu


Co daje?
Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem. Mamy do wyboru sumy ubezpieczenia w Euro 10000, 30000, 40000, 50000.

Rozszerzenia
Dodatkowo można wykupić świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW) do kwoty 20000 PLN oraz zabezpieczyć się na wypadek nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej (OC). Maksymalnie do 100000 PLN

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Koszty leczenia obcokrajowca podczas podróży i pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pokrycie lub zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego, który przebywając na terenie Rzeczypospolitej Polskiej musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie ubezpieczenia, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego jego transport do placówki medycznej albo do miejsca zamieszkania na terenie kraju stałego zamieszkania.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas podróży i pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Trwały uszczerbek na zdrowiu to powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.
Odpowiedzialność Cywilna (OC) w życiu prywatnym podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonegow życiu prywatnym podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w granicach odpowiedzialności ustawowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Szkód powstałych (wyłączenia dotyczące każdego zakresu ubezpieczenia) wskutek winy umyślnej, wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub celowego spowodowania rozstroju zdrowia, wskutek uprawiania przez Ubezpieczonego sportów niebezpiecznych oraz wyczynowych, w związku z wykonywaniem pełnionej funkcji: żołnierza, policjanta, członka innej służby mundurowej lub służby bezpieczczeństwa wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, sabotażu, lokautu, jakichkolwiek działań zbrojnych, strajków, rozruchów, terroryzmu W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia chorób przewlekłych i ich zaostrzeń, leczenia chorób zaistniałych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej lub w poprzednim okresie ubezpieczenia, leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu powrót do kraju stałego zamieszkania, leczenia chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży, kosztów związanych z ciążą i wszystkimi jej konsekwencjami, kosztów, których wysokość nie przekracza 100 zł.
W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powstałych wskutek chorób, w tym infekcji, wirusów, chorób zawodowych, schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz innych chorób, nawet występujących nagle albo ujawniających się po zajściu nieszczęśliwego wypadku, utraty przytomności, napadów drgawkowych, ataków epilepsji, uszkodzeń dysków, udarów mózgu, zawałów serca, zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę.
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, szkód powstałych wskutek czynności wynikających z wykonywania zawodu.
W zakresie kosztów leczenia odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest dla kosztów leczenia stomatologicznego maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 100 euro
______________________
Pliki do pobrania
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Karta produktu


Jak kupić polisę?

Aby zakupić ubezpieczenie prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego krótkiego formularza.
W odpowiedzi prześlemy informację o ubezpieczeniu i sposobie przekazania polisy.


Uwaga: Nie można ubezpieczyć obywateli Polski
______________________

Praca o podwyższonym ryzyku to
1. w górnictwie, kopalniach, przy materiałach, wyrobach wybuchowych lub pirotechnicznych, radioaktywnych i chemicznych,
2. w przemyśle stoczniowym, metalowym, zbrojeniowym, drzewnym,
3. w hutnictwie,
4. nurków,
5. w ochronie mienia,
6. kierowców samochodów dostawczych, ciężarowych i cystern,
7. w budownictwie,
8. w przemyśle naftowym (platformy wiertnicze, szyby wiertnicze), w przemyśle energetycznym, przy urządzeniach wysokiego napięcia,
9. w służbach ratowniczych górskich i wodnych,
10. ujeżdżaczy koni wyścigowych, dżokejów,
11. w cyrku, akrobatów, kaskaderów,
12. na statkach dalekomorskich, trawlerach, statkach – przetwórniach.

______________________

______________________
Imię

Nazwisko

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/mieszkania

Nr dokumentu tosamođci

Data urodzenia
rok miesiąc dzień
email

telefon

Jakiego kraju jestem obywatelem

okres ubezpieczenia od
rok
miesiąc dzień
do
rok
miesiąc dzień
ile dni
______________________
Wybierz sumy ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

______________________
OŚWIADCZENIA
pokaż klauzulę informacyją
UWAGI

______________________
----------
Po kliknięciu

przedstawimy wiążące warunki ubezpieczenia. Jeśli zostanią akceptowane, dostarczymy polisę.
______________________
Jeżeli za pomocą powyższego formularza nie można przekazać danych do ubezpieczeniu, prosimy o kontakt z naszym biurem:
Dom Ubezpieczeń
ul. Sobieskiego 16
35-002 Rzeszów
tel. 48 17 852 20 50, 48 17 852 41 50
email: biuro@dom-ubezpieczen.com

Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk