tel. 17 852 20 50, email biuro@dom-ubezpieczen.com

Ubezpieczenie mieszkania i domuUbezpieczenie domu, mieszkania

Warto wiedzieć

- W razie awarii urządzeń, odpowiedni zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu pokryje koszty hydraulika i ślusarza a nawet naprawę sprzętu AGD, RTV i komputerowego

- W polisie ubezpieczenia domu można ubezpieczyć zasadzenia

- Ubezpieczenie szyb dotyczy także luster, akwariów, ceramicznych płyt grzewczych ...

- Przenośny sprzęt elektroniczny w czasie podróży może zostać ubezpieczony

- Jeśli zatrudniasz osobę wpomagającą Twoje czynności domowe np. opiekunka, ogrodnik itp. to w zakresie OC osoby też są ubezpieczone

- Niektóre zakłady ubezpieczeń wyłączają odpowiedzialność za ubezpieczenie domu/mieszkania w czasie remontu

- Pamiętaj o okresowych przeglądach instalacji szczególnie kominowej jeśli mieszkasz we włanym domu


Czym jest ubezpieczenie mieszkania lub domu?

Pojęcia "ubezpieczenie mieszkania", "ubezpieczenie domu" są intuicyjnie zrozumiałe i proste.

W praktyce jest to bardziej skomplikowane, - gdyż polisa oparta o ogólne warunki ubezpieczenia (OWU*), - jakie zredagował ubezpieczyciel, zawiera wiele niuansów.
* OWU określa,
- co ubezpieczamy,
- od jakich zdarzeń,
- co nie będzie ubezpieczone,
- w jakich przypadkach nie będzie wypłaty odszkodowania,
- prawa i obowiązki stron itd.

Z czego składa się dom/mieszkanie pod kątem ubezpieczeń?

Z reguły do celów ubezpieczeniowych, mieszkanie i dom podzielone są na rożne rodzaje mienia:
- mieszkanie jako część obiektu budowlanego wraz z instalacjami;
- budynek mieszkalny wraz z instalacjami;
- stałe elementy, czyli wykładziny podłóg, ścian, szafy wbudowane, powłoki malarskie itp.;
- ruchomości domowe: meble, wyposażenie RTV, AGD, ozdoby, gotówka, biżuteria, kolekcje itp.;
- zewnętrzne elementy, np. anteny satelitarne, klimatyzatory, panele fotowoltaiczne itp.

Poza tym w tej polisie mogą być ubezpieczone:
- garaż
- budynek gospodarczy
- domek letniskowy
- ogrodzenia
- bramy
- architektura ogrodowa
- zasadzenia
- nagrobek


Dlaczego ważne są definicje zawarte w OWU?

Oto przykładowe określenia mieszkania przez dwóch ubezpieczycieli:
1. "lokal mieszkalny – samodzielny, wyodrębniony w budynku wielorodzinnym lub dwurodzinnym lokal, który służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Za lokal mieszkalny uważamy również lokal, w którym do celów prowadzenia działalności gospodarczej wydzielono nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej."
2. "Mieszkanie - wyodrębniona prawnie część budynku wielomieszkaniowego wraz z:
a) urządzeniami technicznymi
b) elementami wykończenia
c) pomieszczeniami przynależnymi
d) murami, ścianami działowymi niemającymi konstrukcji szkieletowej
e) zewnętrznymi: drzwiami, oknami, parapetami, roletami, kratami, markizami
f) balkonami, tarasami, loggiami
g) zewnętrznymi częściami składowymi.
(za zewnętrzne części składowe mieszkania uważa się elementy mieszkania połączone z nim bezpośrednio albo za pośrednictwem instalacji, umieszczone poza jego bryłą).

Z łatwością zauważamy różnice w powyższych definicjach, a co za tym idzie, przedmiot ubezpieczenia w każdym przypadku będzie inny.
Dlatego tak ważne jest, aby przy zakupie polisy ubezpieczenia mieszkania czy ubezpieczenia domu wyraźnie określić to, co chcemy ubezpieczyć.
Wróćmy do zacytowanych definicji.
Jeżeli w polisie, wśród przedmiotów ubezpieczenia pojawi się pozycja mieszkanie (lokal mieszkalny), to na podstawie pierwszej, - parkiet nie jest ubezpieczony. W drugim przypadku już tak (elementy wykończenia).

Nie są to żadne manipulacje zakładu ubezpieczeń. Takie są konstrukcje OWU. Aby mieć ubezpieczony parkiet w pierwszym przypadku, wystarczy dodać odrębną pozycję: "stałe elementy mieszkania".

Od jakich zagrożeń jest ubezpieczenie?

Jeśli już określimy przedmioty ubezpieczenia, zastanówmy się od jakich zdarzeń chcemy mieć asekurację.
Standardowo mamy do wyboru:
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Do tego zakresu wchodzą pożar, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, osuwanie się ziemii, uszkodzenia wskutek spadających przedmiotów np. konarów drzew, uderzenie przez pojazdy, przepięcia, dewastacje i wiele innych;
- ubezpieczenie od katastrofy budowlanej;
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku;
- ubezpieczenie all risk (wszystkie ryzyka).
(W zakresie all risk nie podaje się przyczyny szkody, np. pożaru. Ta konstrukcja oparta jest na założeniu: "Ubezpieczamy przedmiot na wypadek jego zniszczenia lub utraty z dowolnej przyczyny z wyjątkiem takich zdarzeń, które są opisane jako wyłączone z ubezpieczenia").

Ubezpieczenie all risk jest najczęściej korzystniejsze dla ubezpieczonego. Warto jednak pamiętać, że na wypadek rabunku i kradzieży należy wykupić odrębne limity sum ubezpieczenia. Istnieją też zdarzenia, które musimy oddzielnie zadeklarować do polisy, jeśli chcemy ubezpieczyć się od ich następstw.

Czym jest rodzaj wartości przedmiotu ubezpieczenia?

Rodzaj wartości jaki przyjmiemy do ubezpieczenia ma wpływ na wysokość odszkodowania.

Wartość rynkową określamy się dla mieszkań - jest to wartość wynikająca z notowań wysokości transakcji kupna-sprzedaży danego lokalu na danym terenie.

Wartość nową lub rzeczywistą zastosujemy do ubezpieczenia pozostałych składników majątku: domu, ruchomości itd.
Jeśli ubezpieczenie danego przedmiotu jest w wartości nowej, to w razie jego utraty, zakład ubezpieczeń zapłaci równowartość nowego, takiego samego przedmiotu lub zgodnego z parametrami utraconego.
Ubezpieczenie w wartości rzeczywistej spowoduje wypłatę w kwocie pomniejszonej o amortyzację, w stosunku do wartości nowego przedmiotu.
To oczywiście uproszczenie, ale oddaje mechanizm wpływu rodzaju wartości na odszkodowanie.
Reasumując, ubezpieczenie w wartości nowej jest korzystniejsze niż w wartości rzeczywistej ale nie zawsze możliwe. Po osiądnięciu pewnego wieku przedmiotu ubezpieczenia można go ubezpieczyć jedynie w wartości rzeczywistej.

Co jeszcze można ubezpieczyć?

Na tym ubezpieczenie mieszkania lub domu można zakończyć, ale warto dokupić też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej życia prywatnego (OC).
W zakresie OC zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia osobom poszkodowanym przez nas nieumyślnie, a także przez członków naszej rodziny (np. za wybitą szybę przez dziecko, zarysowanie cudzego pojazdu podczas jazdy rowerem, szkodę wyrządzoną przez przedmiot spadający z naszego okna, szkodę wyrządzoną podczas wędkowania... itd.)

W przedmiotowej polisie jest do dyspozycji dalsza ochrona ubezpieczeniowa:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Z tego tytułu wypłacane są świadczenia za uszczerbek na zdrowiu, świadczenia szpitalne, rehabilitacyjne i inne, jeśli ubezpieczony - lub członek rodziny ulegnie wypadkowi.

Czy dzięki polisie uzyskamy inną pomoc?

Zwróćmy jeszcze uwagę na, chyba mało doceniane, rozszerzenie omawianego ubezpieczenia domu czy mieszkania, a mianowicie assistance.
W tym zakresie przewidziana jest pomoc techniczna, merytoryczna i medyczna, między innymi:
- pomoc hydraulika, elektryka;
- pomoc informatyka;
- pomoc ślusarza (np. po zagubieniu kluczy), stolarza, szklarza i innych wykonawców, specjalistów;
- pomoc przy zabezpieczeniu mienia po szkodzie;
- zakwaterowanie zastępcze na czas naprawy szkody, np. po pożarze;
- i wiele innych świadczeń.

Właściciel mieszkania na wynajem ubezpieczy go jak wyżej z tym, że należy uwzględnić w polisie fakt wynajmu.
W zakresie OC zostanie ujęta odpowiedzialność najemcy, np. za szkody spowodowane zalaniem mieszkań z niższych kondygnacji.
Z kolei najemca, ubezpieczy to, co stanowi jego własność: ruchomości domowe, być może stałe elementy i odpowiedzialność cywilną.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zawsze wymaga to indywidualnej kalkulacji.
Przykład:
za ubezpieczenie mieszkania o wartości 220 000 zł wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej składka za roczny okres ubezpieczenia może być 120 zł

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy.

Jest to szczególny rodzaj polisy ubezpieczenia domu. Tu jeszcze nikt nie mieszka, a przedmiot ubezpieczenia stale zmienia się.
Potencjalnie istnieją inne przyczyny szkód niż w przypadku obiektów zamieszkałych.
Przedmiotami ubezpieczenia będą:
- budynek mieszkalny, garaż, budynek gospodarczy i inne budynki;
- materiały;
- stałe elementy działki, np. podjazdy, chodniki, oświetlenie, bramy itp.;
- wyposażenie budowlane.

Od czego, od jakich zdarzeń będzie ubezpieczenie? Podobnie jak przy ubezpieczeniu już zamieszkałego domu: pożaru, powodzi, huraganu, katastrofy budowlanej itd., kradzieży albo all risk.
Możemy także ubezpieczyć naszą odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlanych.

Określ swoje potrzeby i skontaktuj się z nami!
Zapytaj o ofertę!

biuro@dom-ubezpieczen.com

35-002 Rzeszów ul. Sobieskiego 16

PZU, Warta, HDI, Uniqa, Generali, Ergo Hestia, MTU, Compensa, Interrisk, GeneraliAgro, Benefia ,Balcia, Reso, BTA, Proama, Link4, TUZ, Saltus, Rzeszów, Leżajsk